Modüler Öğretim

moduleregitimModül kavramı genel olarak bütünün tanımlanabilir bir parçasını kapsayan alt bölüm olarak kullanılmaktadır. Öğretimde modül kavramı ise, belirli amaçlar etrafında içeriğin belirtilen süre içerisinde tamamlanmasını esas alan bütün anlamındadır.
Öğrenme modülü : Öğrenme modülü belirli bir bilgi ve beceriye konu oolan kapsamı sınırlı bir kitapçığı anlatmak için kullanılmaktadır. Modüler öğretim ise ilgili eğitim programını kapsamanın birbirinden bağımsız, kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturan öğrenme birimlerine dayalı öğretimdir.

Modüler Öğretimin Özellikleri

Geleneksel öğretimde geniş kapsamlı kitapların içeriği; konu, ünite ve ders olarak düzenlenirken modüler yaklaşımda ise içerik modüllerle bölünmektedir.Bireysel öğretime fırsat veren modüler öğretimin özellikleri şöyle sıralanabilir :
– Modüler öğretimin temelini oluşturan modüler birim belirli bir iş ya da mesleğin mantıksal olarak kabul edilebilir en küçük parçasıdır.
– Modüler öğretimde her bir modüler birimin belirgin ve açık bir başlangıcı ve bitişi vardır.
– Modüler öğretimde modüler birimler başka alt parçalara ayrılamaz.
– Modüler birimler geleneksel olarak görev tanımlanan alana uygun düşmektedir. Buna göre her bir öğretim modülü ilgili göreve ilişkin işlemleri öngörür.
– Teknolojinin meslek ve eğitim standartlarına dayalı olduğu durumlarda bir modüler birimin içeriği evrensel düzeyde kullanılabilir. Bu durumlarda modüler birimlerin analizi transfer edilebilir. Varsa ulusal standartlar ve koşullar ışığında uyarlanabilir.
– Modüler öğretimde, her modül kendi içinde bütünlük gösterir. Öğrencinin ne yapacağı veya hangi kaynakları nasıl kullanacağı konusunda öğretmene her aşamada gereksinimi yoktur. Konu ile ilgili bilgiler ve bunlardan nasıl yararlanabileceği ilgili modülde açıklanır.
– Her modül öğretim yaşantıları ve yeterliğe dayalı amaçları kapsar. Ayrıca, öğrenme modülü öğrencinin eğitsel özel hedeflerde belirtilen yeterlikleri ne düzeyde kazandığını belirlemeye yönelik değerlendirme sorularını da içerir.

Modüler Birimlerin Kapsamı

Modüler öğretimde öngörülen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için her modüller birim belirli bir bilgi ve beceri öğesini kapsamaktadır.
Yönerge ve kapsam : Modüler birimdeki yönerge ve kapsam modülün nasıl kullanılacağını, modüle ilgili bilgi, beceri ve tutumları geliştirmede nelerin yapılması gerektiğini açıklamaktadır. Ayrıca, modülle ilgili ön koşullar ve içeriğe de yer verilmektedir.

Hedefler : Bu kısımda öğrencinin modülle ilgili etkinlikleri tamamladığında, kazanacağı eğitsel özel hedefler ve bunların altındaki davranışlar sıralanır. Başka bir deyişle modülün özel hedefleri ve davranışları ilgili konudaki öğrenmenin sonuçları hakkında bilgi vermektedir.
Malzeme ve donanım : Bu kısımda modülde belirtilen her bir hedefle ilgili öğretim öğeleri ayrıntılı biçimde açıklanmaktadır. Bu öğeler bilgi, beceri ve tutum kazanmayı ve değerlendirmeye yönelik öğretim yaşantılarını içermektedir.
Öğretme metinleri, şekilleri ve resimleri : Modülün bu kısmında ilgili öğretim konusu kısa ve açık olarak tanımlanarak öğretme metinlerine yer verilmektedir. Ayrıca, metinler ilgili çizim, şekil ve resimlerle desteklenmektedir.

Öğretim uygulamaları : Modülde öğretim uygulamalarına ilişkin öğretim metinlerini kavramak, ilgili iş ve görevle ilgili beceri yeterliliklerini vetutumları kazanabilmek için yeterli sayıda eğitsel uygulamalara yer verilmektedir.

Gelişim izleme tablosu : Bu kısımda modüle öngörülen hedeflere ne düzeyde ulaşıldığını belirlemek için değerlendirme sorularına ve gelişim izlemetablosuna yer verilmektedir. Böylece bir yandan öğrenci kaydettiği ilerlemeyi izlemekte öte yandan da değerlendirme sonuçlarına göre öğretim yönlendirilmektedir.

Modüler Programlama Yaklaşımı

Modüler programlamada öğretim durumu tasarlanan içerik modüllere ayrılmaktadır. Her modül kendi içerisinde doğrusal, sarmal ya da farklı yaklaşımda düzenlenebilmektedir. Bu düzenlemelerde, modüller arasında aşamalı bir ilişki olması öncelikli görülmemekte; her modülün anlamlı bir bütün oluşturmasının önemine dikkat çekilmektedir.
Öğrenci açısından bir öğretim modülünün taşıması gerekli özellikler aşağıda sıralanmaktadır :

– Öğretim modülünde öğrencinin kazanacağı yeterliğe dayalı hedef davranışlar belirtilmelidir.
– Öğretim modülünde öğrencinin bilgi, beceri ve tutumlara ilişkin davranışsal etkinliklerde neler yapacağı tanımlamalıdır.
– Öğretim modülünde öğrencinin bireysel olarak kendi kendini değerlendirmesini sağlamaya yönelik sorulara yer verilmelidir.


3 Yorum
 1. sy
  21 Eyl 2010 11:52

  teşetkkürler

 2. Adınız: (gerekli)
  13 Nis 2011 20:30

  teşekkürler.

 3. Adınız: (gerekli)
  28 Nis 2011 20:50

  kısaca:
  öğrenme birimlerinin BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ olduğunu(yani öbekler -modüller halinde)
  BİREYSEL uygulamalarla öğrenmenin önemini vurgular.
  *aktif katılılım
  *yaparak yaşayarak öğrenme
  *etkin katılım
  *iş -aktivite

Yorum Yapın